Polerowanie interfejsu IRandomization

W poprzednim poście, w którym analizowałem wydajność implementacji generatorów liczb pseudolosowych odkryłem, że w ostatecznym rozrachunku planuję używać systemowego typu Random w celu generowania serii liczb losowych – ma znakomitą wydajność i bardzo dobry rozkład – a przynajmniej dla wywołań zakresowych – GetNext(min, max). W międzyczasie, odkryłem jeszcze istnienie kilku innych opcji, które zamierzam sprawdzić w wolnej chwili. (Będzie ciężko, bo The Division…) Spodziewam się znaleźć coś ciekawego, stąd niniejsza część kodu. Planuję:

 • Opakować generator ustandaryzowanym interfejsem, który w miarę potrzeb będę rozbudowaywał
 • Dorobić klasę proxy, która zapewni te funkcje:
  • Umożliwi serializację stanu generatora, w celu odtworzenia jego stanu
  • Umożliwi śledzenie zdarzeń związanych z generowaniem liczb, przydatne zwłaszcza w projektach growych
 • Przy okazji naprawię odziedziczoną ze starych plików klasę Rnd, która jest napisana dość słabo w stosunku do obecnych standardów :-/


Zacznijmy od końca – krok po kroku zmienię istniejącą implementację i wyodrębnię potrzebne mechanizmy i interfejsy.

public enum RandomizationEngine { System, MersenneTwister };

public sealed class Rnd //: IDebugLog
{
  #region Singleton Implementation

  private static object _lockObj = new object(); // lock object
  private static volatile Rnd _instance; // instance

  /// <summary>
  /// The one instance of Rnd singleton 
  /// </summary>
  public static Rnd Instance
  {
    get
    {
      // do safe create singleton instance of the object
      if (_instance == null)
        lock (_lockObj)
        {
          if (_instance == null)
            _instance = new Rnd();
        }

      return _instance;
    }
  }

  // Private hidden ctor
  private Rnd()
  {
    InitializeInstance(); // this is done to put init code outside singleton region
  }

  #endregion

  private void InitializeInstance()
  {
    // Please provide here Singleton initialization code
    DateTime dt = DateTime.Now;

    systemEngine = new SystemRandomWrapper(dt.Millisecond);
    twister = new MersenneTwister(dt.Millisecond);


    // by default
    selectedEngine = twister;
  }

  SystemRandomWrapper systemEngine = null;
  MersenneTwister twister = null;

  IRandomizer selectedEngine = null;
  
  // ...
}

 1. Bardzo złym pomysłem była decyzja projektowa by obiekt Rand był singletonem, nie pamiętam czym podyktowana, prawdopodobnie chęcią udostępnienia jednej tylko instancji konkretnego wybranego typu generatora liczb w całej aplikacji. Głupie.
 2. W pierwszej kolejności zupełnie usunę enumerację RandomizationEngine – nie będzie już do niczego potrzebna.
 3. Następnie klasa Rnd zostanie odpieczętowana i stanie się szablonową klasą proxy dla wybranych implementacji generatorów.
 4. W dalszej kolejności dodam fabrykę abstrakcyjną, w założeniu 3 implementacje:
  1. „Zwykła” – do używania w typowej aplikacji
  2. „Deserializująca” – do odczytu generatora z wcześniej zachowanego stanu
  3. „Testowa” – do podstawiania fejkowej instancji na ewentualne potrzeby testów (chociaż mam z tym jeszcze spory zgryz – z jednej strony bezsensowność testowania losowych zachowań a w z drugiej strony – mocno abstrakcyjna i trudna koncepcja planowej psuedolosowości z użyciem Mocków czy czego tam…)
 5. Zaimplementuję podstawową klasę dla generatora systemowego
 6. Dodam kod związany z EventSourcingiem

Początkowo zastawiałem się co będzie lepsze – opakowanie generatorów w dodatkową warstwę proxy z oddzielnym interfejsem, czy dodanie w szablonie abstrakcyjnym tylko delegatów do konkretnych metod. Ale SOLID dość jasno rozwiązuje mój dylemat – jedna przyczyna dla zmiany, i separacja funkcjonalności / interfejsów. A ponieważ klasa Rnd sama już musi implementować interfejs IRandomizer dodatkowe wprowadzanie go niżej, bliżej samych generatorów zapewnia dodatkowe ryzyko. (I dodatkowy narzut na wirtualne wywołania… Chociaż w sumie przy abstraktach jest w zasadzie to samo…) Stąd:

public abstract class Rnd<T> : IRandomizerEventSource, IRandomizer
{
  private readonly T _randomEngine;

  protected Rnd(T randomEngine)
  {
    _randomEngine = randomEngine;
  }
  
  // ...
}

Gdzie IRandomizer dostarcza główne metody losowości (Póki co „stara” deklaracja, będzie rozwijana w miarę potrzeb.):

public interface IRandomizer
{
  /// <summary>
  /// Randomize an integer value
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  int GetNext();

  /// <summary>
  /// Randomize integer value not greater than <paramref name="max"/>
  /// </summary>
  /// <param name="max"></param>
  /// <returns></returns>
  int GetNext(int max);

  /// <summary>
  /// Randomize integer value not greater than <paramref name="max"/> and greater than <paramref name="min"/>
  /// </summary>
  /// <param name="min"></param>
  /// <param name="max"></param>
  /// <returns></returns>
  int GetNext(int min, int max);

  /// <summary>
  /// Randomize new real value
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  double GetNextDouble();
}

Początkowo miałem jeszcze wstrzykiwać obiekt Serializer<T>, który będzie odpowiedzialny za operacje serializacji i deserializacji konkretnego generatora (implementacja w jednym z kolejnych artykułów.), ale to bez sensu i tym będzie się zajmował stosowny builder. IRandomizerEventSource służy do podpięcia obserwatorów / loggerów w miarę potrzeb:

namespace ObscureWare.Randomization
{
  public interface IRandomizerEventSource
  {
    event NextIntEventHandler OnNextInt;

    event NextMaxIntEventHandler OnNextMaxInt;

    event NextIntRangeEventHandler OnNextIntRange;

    event NextDoubleEventHandler OnNextDouble;
  }

  public delegate void NextIntRangeEventHandler(object sender, NextIntRangeEventHandlerArgs args);

  public class NextIntRangeEventHandlerArgs
  {
    public NextIntRangeEventHandlerArgs(int minRange, int maxRange, int generatedValue)
    {
      MaxRange = maxRange;
      GeneratedValue = generatedValue;
      MinRange = minRange;
    }

    public int MinRange { get; private set; }

    public int MaxRange { get; private set; }

    public int GeneratedValue { get; private set; }
  }

  public delegate void NextDoubleEventHandler(object sender, double args);

  public delegate void NextMaxIntEventHandler(object sender, NextMaxIntEventHandlerArgs args);

  public struct NextMaxIntEventHandlerArgs
  {
    public NextMaxIntEventHandlerArgs(int maxRange, int generatedValue)
    {
      MaxRange = maxRange;
      GeneratedValue = generatedValue;
    }

    public int MaxRange { get; private set; }

    public int GeneratedValue { get; private set; }
  }

  public delegate void NextIntEventHandler(object sender, int args);
}

Jak widać wcześniejsze rozwiązanie było dość podobne, ale mocno ogólne. Za to o wiele prostsze :-/

#region IDebugLog Members

//internal void LogDebug(string errMsg) // these are internal, because can be used by Textlibrary also...
//{
//  if (LogDebugMessage != null)
//    LogDebugMessage(errMsg);
//}

//internal void LogError(string errMsg, ErrorSeverity severity) // these are internal, because can be used by Textlibrary also...
//{
//  if (LogErrorMessage != null)
//    LogErrorMessage(errMsg, severity);
//}

//public event SharpDevs.Debugging.InvocationOfString LogDebugMessage;

//public event SharpDevs.Debugging.InvocationOfSeverityString LogErrorMessage;

#endregion

Tym razem wbudowuję je w samą osnowę implementacji:

namespace ObscureWare.Randomization
{
  public abstract class Rnd<T> : IRandomizerEventSource, IRandomizer
  {
    protected readonly T _randomEngine;

    protected Rnd(T randomEngine)
    {
      _randomEngine = randomEngine;
    }

    public event NextIntEventHandler OnNextInt;
    public event NextMaxIntEventHandler OnNextMaxInt;
    public event NextIntRangeEventHandler OnNextIntRange;
    public event NextDoubleEventHandler OnNextDouble;

    public int GetNext()
    {
      int value = InnerGetNext();
      OnNextInt?.Invoke(this, value);
      return value;
    }

    public int GetNext(int max)
    {
      int value = InnerGetNext(max);
      OnNextMaxInt?.Invoke(this, new NextMaxIntEventHandlerArgs(max, value));
      return value;
    }

    public int GetNext(int min, int max)
    {
      int value = InnerGetNext(min, max);
      OnNextIntRange?.Invoke(this, new NextIntRangeEventHandlerArgs(min, max, value));
      return value;
    }

    public double GetNextDouble()
    {
      double value = InnerGetDouble();
      OnNextDouble?.Invoke(this, value);
      return value;
    }
    
    protected abstract int InnerGetNext();

    protected abstract int InnerGetNext(int max);

    protected abstract int InnerGetNext(int min, int max);

    protected abstract double InnerGetDouble();
  }
}

Oraz implementacja dla systemowego generatora:

using System;

namespace ObscureWare.Randomization
{
  internal class SystemRnd : Rnd<Random>
  {
    public SystemRnd(Random randomEngine) : base(randomEngine)
    {
    }

    protected override int InnerGetNext()
    {
      return _randomEngine.Next();
    }

    protected override int InnerGetNext(int max)
    {
      return _randomEngine.Next(max);
    }

    protected override int InnerGetNext(int min, int max)
    {
      return _randomEngine.Next(min, max);
    }

    protected override double InnerGetDouble()
    {
      return _randomEngine.NextDouble();
    }
  }
}

Co przy okazji inwaliduje dotychczasową implementację (SystemRandomWrapper), której kod niniejszym zostaje skasowany.

Oczywiście zmienia to dość drastycznie implementacje klas zależnych od IRandomizer (np. Cards, Dice), które do tej pory korzystały z singletona a obecnie mają go wstrzykiwanego w metody (zmiana robocza, docelowo wstrzyknięcie nastąpi w konstruktorze…). Ale o tym kiedy indziej.

W następnym odcinku – implementacja buildera i serializatora. Oraz testowanie całości.